Verkiezingsprogramma

Hilversum moet een aantrekkelijke én veilige gemeente worden om in te wonen, werken en te recreëren. BVNL wil daarbij meer inspraak van eigen inwoners en ondernemers, maar ook uit die van direct aangrenzende gemeenten. Betrokkenheid en samenwerking, we zijn immers onomstotelijk met elkaar verbonden. Met hoofd, hart en ziel.

Wonen en bouwen

Wonen staat voor BVNL met stip op 1 om te herstructureren. Hilversum heeft een tekort aan woningen en dus is het van belang dat er meer mogelijkheden komen voor starters, maar ook voor hen die in woningnood verkeren. Doorstroming is het centrale begrip waarmee jongeren, gezinnen en ouderen alle zoveel mogelijk in hun behoefte worden gediend. Bij de toewijzing hebben inwoners van Hilversum voorrang. BVNL is niet voor het fors doen toenemen van het aantal inwoners in Hilversum. Er zijn nu al te weinig woningen voor de huidige inwoners en dweilen doe je niet met de kraan open.

Door nu enkel blind te staren op nieuwbouwprojecten, zoals de bouwplannen rondom het vliegveld, is de wooncrisis niet binnen tien jaar opgelost en worden jongeren gedwongen om thuis te blijven wonen of Hilversum te moeten verlaten. Andere partijen die de bouwplannen rondom het vliegveld verkopen als oplossing voor de wooncrisis van nu doen aan symboolpolitiek.

Ook voor doorstromers moet het aantrekkelijk blijven om te verhuizen binnen de eigen gemeente. BVNL pleit daarbij voor meer renovatie dan enkel dure nieuwbouw. Wij willen de doorstroming op de huizenmarkt bevorderen door een bouwnorm bij nieuwe woningen van ten minste 1/3 aan sociale huurwoningen én daarnaast betaalbare vrijesectorwoningen, waardoor een evenwichtige woonwijk ontstaat en scheefwonen wordt bestreden.

Hoe? Realistisch. We verkorten de doorlooptijd van woningbouwprojecten, onder andere door het ambtenarenapparaat zo in te richten dat vergunningsaanvragen voor bouwprojecten niet blijven liggen.

Grote leegstaande panden in Hilversum bouwen we om naar (tijdelijke) woonruimte. Splitsen van woningen wordt weer toegestaan. Het is juist goed dat er meer kleine woningen komen. Hoogbouw heeft niet de voorkeur, maar de mogelijkheid van hoogbouw past bij de ernst van de wooncrisis. Wonen en werken worden dicht bij elkaar gebracht, bijvoorbeeld door woonmogelijkheden op het Mediapark en het Arenapark te creëren. Bouwen aan de toekomst doe je met beleid niet enkel met stenen.

Veiligheid

Fatsoen is de afgelopen decennia steeds meer onder druk komen te staan. Geweld tegen politiemensen, leraren, ambulancepersoneel en andere dienstbare beroepen is toegenomen en het gevoel van onveiligheid is toegenomen.

BVNL zet in op een veilig Hilversum, iedereen moet zich veilig voelen. Tijdens het uitgaan en thuis. Gemeente en politie treden hard op tegen mensen die de veiligheid van andere Hilversummers in gevaar brengen. Terug dus met die wijkagent en naar de tijd dat ‘oom agent’ een fijn aanspreekpunt was voor de buurt.

Strenge handhaving op illegale drugs, wapenbezit en vandalisme om mede de criminaliteit onder de jongeren terug te dringen. Het is realistisch om te stellen dat de jongeren niet het probleem zijn, maar zij problemen hebben. We richten daarom meer groene en vooral aantrekkelijke gebieden in om hangjeugd in het centrum en in de wijken te voorkomen.

Met buurtinitiatieven zullen we de jongeren eigen verantwoordelijkheid geven. Geef ze wat te doen. Hangjongeren en hun ouders worden verantwoordelijk gesteld voor hun gedrag.

De gemeente is actief betrokken bij preventieprojecten op middelbare scholen. Schade en de kosten van handhaving worden zoveel mogelijk verhaald op diegenen die dit veroorzaken.

Cameratoezicht is geoorloofd, waar dit de veiligheid van burgers bevordert en zaken helpt oplossen. Vanzelfsprekend wordt bij de weging het belang van ieders privacy betrokken.

Het bestrijden van criminaliteit los je niet op met het sluiten van coffeeshops. Dat verplaatst de problemen naar de straat en onzichtbare plekken. BVNL is in beginsel voor het legaliseren van softdrugs. Momenteel mogen coffeeshops wel verkopen maar officieel niet inkopen of opslaan. De regels maken het de ondernemer moeilijk om te ondernemen. Echter is het legaliseren iets wat landelijk beslist moet worden en dus is BVNL Hilversum in ieder geval voor het behoud van de nu bestaande coffeeshops.

Illegaal vuurwerk wordt keihard aangepakt, maar er komt geen vuurwerkverbod voor normaal vuurwerk.

Ondernemen, economie en bestuur

Hilversum is een gemeente waarin gewoond wordt, maar ook gewerkt.

Het ondernemersklimaat is in de afgelopen jaren achteruitgegaan en dat moet veranderen. Ondernemers zorgen voor de verbinding in Hilversum, voor banen en ze betalen belasting. De gemeentelijke overheid moet de ondernemers meer ruimte geven, ze minder betuttelen en minder lastigvallen; geef de ondernemers het vertrouwen dat zij verdienen. Meer werkgelegenheid betekent minder uitkeringen, maar ook een betere sociale samenleving en mogelijkheden voor praktisch gerichte opleidingen.

Daarom denkt BVNL realistisch en pleit voor lagere gemeentelijke belastingen en minder bureaucratie. Belastingen die voor een specifiek doel worden geint, zoals de hondenbelasting, dienen voor het betreffende doel te worden gebruikt en niet als onzichtbare aanvulling van de algemene middelen te worden ingezet. Hondenbelasting betekent dus normaliter dan ook schonere stoepen. In Hilversum wordt de hondenbelasting echter toegevoegd aan de Algemene Middelen. Daarmee is het beoogde doel niet gediend en daarom kan de hondenbelasting worden afgeschaft.

Overbodige regels worden afgeschaft en bij invoering van een nieuwe regel kunnen er andere regels vervallen.

De gemeente Hilversum heeft specifieke en eigen lokale belangen. Regionale samenwerkingen moeten niet betekenen dat er te veel soevereiniteit wordt ingeleverd. Hilversum eerst!

De horeca neemt in Hilversum een speciale plaats in. Er zijn vele vormen van horecabedrijven die op maat en passend kunnen werken bij de omgeving. Zo is een hotel in het midden van het centrum iets anders dan een rustgelegenheid bij een natuurgebied. BVNL denkt mee met de horecaondernemer die de, mede door corona, lastige tijden moet overbruggen. De tijdelijke uitbreiding van terrassen vanwege corona maken we permanent, als compensatiemaatregel voor de ondernemer. In alles is het maatwerk waarbij BVNL staat voor praktische en realistische oplossingen, voor het horecabedrijf en haar gasten. Op terrassen en nabij natuurgebieden, overal, moet iedereen terecht kunnen met respect voor de natuur en de omgeving.

Hilversum is dé mediastad. Voor grote en kleine mediabedrijven. De technische mogelijkheden veranderen met de dag. Voor Hilversum ziet BVNL de mediabedrijven als een groot belang. Ook voor hen staat BVNL als een meedenkende ondernemer klaar met als doel dat er naar alle mogelijkheden wordt gezocht om de bedrijven te laten floreren, zich in Hilversum te vestigen en zoveel mogelijk kansen te bieden. Dat geldt ook voor de aan de media verwante evenementenbranche. Evenementen zijn er ook in alle soorten en maten. Ze brengen leven en vreugde in de straten en wijken.

Ook voor de evenementenbranche staat BVNL naast de ondernemer en denkt mee met de burgers en de deelnemers. Als compensatie vanwege corona worden de mogelijkheden voor de evenementenbranche verruimd. BVNL zal onderzoeken welke vergunningen worden vervangen door een meldingsplicht voor de ondernemers.

Onderwijs

Goed onderwijs is van levensbelang. Dit als de basis waarop later verder wordt gebouwd en het is cruciaal om dit goed te organiseren. BVNL wil daarom dat scholen goed bereikbaar zijn en het moet verkeerstechnisch verantwoord zijn om kinderen naar school te brengen, met alle soorten van vervoer. Alle kinderen in Hilversum moeten naar de school van hun eerste keuze kunnen. Scholen communiceren helder welke selectiecriteria zij hebben, en de gemeente stimuleert transparantie.

Er is een ontwikkeling naar ‘identiteitspolitiek’, met een toenemende afkeer van het gezond verstand. In plaats van het propageren van individualisme, zelfredzaamheid, onafhankelijkheid en vrijheid voor het individu is er een tendens ontstaan van meer overheidsingrijpen. In het onderwijs moet de nadruk op gezond verstand en de vergaring van kennis en vaardigheden terugkeren en moeten leerlingen weer trots te zijn op Nederland.

BVNL staat voor de eigenheid en traditie die de basis vormen van de onderwijsprogramma’s. De onderwijsstandaarden gaan over de hele linie omhoog met de nadruk op het belang van zowel praktisch als theoretisch onderwijs. De gemeente neemt de verantwoordelijkheid om ervarings- en stageplaatsen voor iedereen beschikbaar te maken. De menselijke maat moet terug dat onwenselijke schaalvergroting in de zorg, het onderwijs wordt tegengegaan en teruggedrongen. Onderwijs, (of beter ‘order’-wijs, ), leren en opvoeden in de geest van fatsoen. Met respect voor onze vaderlandse geschiedenis en onze culturele identiteit.

Betrokkenheid en inspraak

Ambitie lijkt een scheldwoord te zijn geworden en hard werken mag niet meer. Voor succes moet je je inmiddels schamen en een goede afkomst moet je verloochenen. BVNL wil dat mensen weer mogen dromen, aspireren en ambitieus mogen zijn. Succes moet beloond worden met applaus en we moeten weer trots kunnen zijn op mensen die hard werken en veel bijdragen aan de samenleving. BVNL wil daarom meer inspraak van eigen inwoners en ondernemers. Betrokkenheid en samenwerking. We zijn immers onomstotelijk met elkaar verbonden. Met hoofd, hart en ziel.

De gemeente is er voor de inwoners van Hilversum, en niet andersom. BVNL wil dat het gemeentehuis ook buiten kantooruren beter bereikbaar is voor burgers. Ambtenaren moeten zich klantgericht opstellen en naar mogelijkheden en oplossingen zoeken in plaats van redenen om nee te zeggen. Zinloze, overbodige regels of regels die niet worden gehandhaafd moeten worden geschrapt.

Hoewel de nadruk dient te liggen op verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid zijn er omstandigheden denkbaar waaronder de burger een beroep dient te doen op de overheid. Eigen initiatieven van barmhartigheid van burger tot burger of van religieuze of maatschappelijke instelling tot burger zouden meer gepromoot moeten worden. Sociale voorzieningen moeten meer lokaal en tussen burgers zelf georganiseerd worden binnen de eigen gemeenschap.

Een transparante overheid is voor BVNL belangrijk. Openheid, transparantie van bestuur is van algemeen belang. Burgers hebben recht op informatie het bestuurlijk handelen. Dat recht is wettelijk verankerd. Met het opleggen van geheimhouding op stukken dient daarom uiterst terughoudend te worden omgegaan. De gemeente maakt meer gebruik van de mogelijkheden om statistieken en gegevens over de besteding en subsidies online te maken. WOB-verzoeken worden voortvarend behandeld, waarbij de wet als uitgangspunt geldt. Zowel de verzoeken als de antwoorden worden voortaan online gezet.

De burger is goed in staat mee te denken en te doen. Bij diepgaande en vergaande besluiten is een bindend referendum een geschikt middel om tot besluiten te komen.

Verkeer, bereikbaarheid en mobiliteit, parkeren

Het is realistisch om feiten als feiten te accepteren en niet, uit een verkeerde belangenopstelling, commentaar te geven op ontwikkelingen die al in gang zijn gezet.

Zoals de Mobiliteitsvisie 2040. Wat goed gaat, gaat goed. BVNL kan zich grotendeels vinden in deze visie als basis voor de toekomstrichting en de afweging van de voorstellen om tot een zo goed mogelijke realisatie te komen.

BVNL heeft als uitgangspunt dat het iedereen vrij staat om te kiezen voor lopen, fietsen, scooteren, autorijden of openbaar vervoer. De gemeente moet alle vormen van mobiliteit faciliteren. Veilig en duurzaam. In overleg met de burgers en op maat naar de specifieke verkeerssituaties. Zonder tijdverlies, zoals bijvoorbeeld bij de Johannes Gerardtsweg en het Langgewenst is voorgekomen. Dit soort problemen moeten worden voorkomen en open en duidelijk interactief worden gecommuniceerd.

De mobiliteitsvisie 2040 beantwoord de vragen voor de lang(ere) termijn. Het verkeer en de bereikbaarheid van Hilversum kent ook direct voorkomende problemen en uitdagingen.

Wat nu al kan worden opgelost moet direct worden opgepakt en niet worden uitgesteld. BVNL pleit voor de directe aanpak van de zaken die nu spelen en al dan niet in de Mobiliteitsvisie 2040 worden beschreven. Zoals de vrije en snelle fietspaden, het ontwikkelen van deelvervoer en het bijsturen van het vrachtverkeer met ‘hubs’. BVNL herkent zich het meest in ‘scenario 3’ van het Mobiliteitsplan. Het moet mogelijk zijn daaruit zaken ‘naar voren te halen en te prioriteren.

Alternatieven, zoals voor de auto, worden zo snel mogelijk aantrekkelijk gemaakt. BVNL wil geen extra geld uitgeven voor nieuwe rondwegen maar de bestaande wegen zo efficiënt mogelijk, in overleg met de burgers en bedrijven, inrichten.

BVNL hanteert het uitgangspunt van stimuleren van het goede, meer dan het afstraffen van het niet gewenste. Ook drukke centra blijven bereikbaar, voor alle mogelijke vormen van vervoer. Bijvoorbeeld voor gehandicapten is dit van groot belang. Het verhogen van de parkeertarieven in het centrum heeft voor BVNL niet de voorkeur. Een dagje naar het centrum moet voor iedereen betaalbaar blijven. Het betaald parkeren invoeren in wijken vormt een nadrukkelijk voorbeeld van overleg met de bewoners van de straten. Wijkbewoners moeten uiteraard nabij hun woning kunnen blijven parkeren.

Het economische belang van makkelijk en betaalbaar parkeren in Hilversum is enorm daarom wil BVNL het aantal parkeerplaatsen verhogen. Dat parkeergarages goed bereikbaar zijn en er meer ondergrondse parkeergarages komen (bij nieuwbouw wordt dit een norm). Om direct resultaat te bereiken wil BVNL dat alle laden/lossen parkeerplaatsen na 12.00 uur gewone parkeerplaatsen worden.

Natuur en milieu/ Onderhoud van de stad/ Groenvoorzieningen/ Duurzaamheid/ Klimaat

Het onderhoud van Hilversum kan beter. Het mag niet gebeuren dat op veel plaatsen de wijken achteruitgaan. Stoepen, straten en de groenvoorzieningen moeten goed onderhouden zijn. Dat is een kerntaak van de gemeente.

Hilversum staat bekend als dé tuinstad, op basis van het werk van Dudok: een centraal oriëntatiepunt zoals een openbaar gebouw of school in het hart van een wijk omringd door straten en groen in ringen. Zoals een bloem. Hilversum raakt steeds meer versteend. Meer groen is daarom wenselijk. Het gemeentelijk groen moet goed worden onderhouden en uitgebreid. Er worden meer bomen geplant. Bij nieuwbouwprojecten komt er een praktische, uitvoerbare en realistische groenparagraaf.

BVNL is voor duurzaamheid, mits dat op een verstandige manier wordt ingestoken. Wij zijn tegen windmolens op land of het opofferen van bouwgrond of landbouwgrond voor zonneakkers. Maar minder energie verbruiken doordat woningen goed geïsoleerd zijn is prima. Zonnepanelen op woningen en kantoren plaatsen is prima. Maar er is een gevaar dat duurzaamheid een obsessie wordt, waarbij niet meer gekeken wordt naar het werkelijke technische en financiële rendement.

Hilversum is voor de energievoorzieningen sterk afhankelijk van het landelijk beleid. We streven naar een schoner met duurzame energieopwekking. Daarbij worden nieuwe technologieën omarmd, zodat we een steeds schonere en meer duurzame omgeving hebben zonder dat dit een obsessie wordt. BVNL wil de burgers niet opzadelen met te hoge kosten voor te weinig rendement. Investeringen in duurzaamheid moeten betaalbaar zijn, zonder dat daarvoor subsidies nodig zijn en de werkelijke kosten naar de toekomst worden verschoven.

BVNL wil onderzoek naar een veilige manier om weer gas te winnen. Dit zou bijvoorbeeld weer veilig kunnen door stikstofinjecties in leegkomende delen van de gasvelden. De snelle stijgende energieprijzen dreigen voor grote groepen Nederlanders onbetaalbaar te worden.

De overheid heeft de morele plicht om energie betaalbaar te houden dus moet er snel gehandeld worden. Er zit nog veel gas in de grond dat kan er veilig uit. Er moet natuurlijk wel een goede financiële compensatie voor de inwoners van het winningsgebied zijn. Zolang we dat doen is het in het belang van Nederland. Dus ook van Hilversum. Gas blijft daarmee een keuze.

Alle nieuwbouw en bestaande panden met platte daken worden voorzien van zonnepanelen. BVNL houdt rekening met de cultuurwaarde van monumenten en beschermde stads- en dorpsgezichten en zal zich daarom hardmaken voor het gebruik van betere technieken en methoden van isolatie.

BVNL is voor ondergrondse inzameling van afval zonder pasjes, waarna er een hoogwaardige nascheiding is in plaats van een zinloze voorscheiding. BVNL wil voortdurend weten hoe de burger de leefomgeving ervaart. Daar is een jaarlijkse, wijkgerichte, enquête ten behoeve van de omgevingsvisie.

De kauwen (vogels) vormen een goed voorbeeld van de verhouding tussen de mens en de natuur. Deze vogels worden in het centrum van Hilversum als storend ervaren omdat ze het afval uit de vuilnisbakken halen en op de straat poepen. Het afschieten van kauwen door menselijke oorzaken is uitermate verontrustend. De oorzaak van het probleem los je niet op door de gevolgen te bestrijden. Een goede afvalopvang en -verwerking zal de kauwen, het zijn intelligente vogels, weren vanuit het centrum.

Immigratie en integratie

Immigratie en integratie zijn grote onderwerpen die voornamelijk op landelijk niveau lijken te worden bepaald, maar direct doorwerken naar de leefwereld van de mensen in straten en wijken. Opvang van vluchtelingen vindt bij voorkeur plaats in de eigen regio. Maar door achtereenvolgende kabinetten, die grote migratiestromen hebben toegestaan, zijn er ook in Hilversum migranten die voorzien moeten worden van een woning, van zorg, van onderwijs en vaak de Nederlandse taal nog niet machtig zijn. Er komen geen nieuwe economische vluchtelingen bij in Hilversum.

Immigranten in Hilversum passen zich aan. Dat betekent dat ze de Nederlandse taal leren en bijdragen aan de samenleving. De gemeente zal niet per definitie meer geld uittrekken om taalachterstanden tegen te gaan, maar verwacht een eigen bijdrage en inzet hiervoor van de betrokken mensen zelf.

Iedereen die kan werken, werkt. De gemeente Hilversum neemt een proactieve rol in het voorkomen dat imams haat kunnen zaaien en kunnen oproepen om onze waarden en vrijheden te negeren. Voor afgewezen asielzoekers of illegale migranten is in Nederland geen plaats. De gemeente Hilversum ondersteunt hen niet en verleent hun geen opvang. Ook geen bed, bad en brood.

Werk en bijstand, Zorg, Sport en Welzijn

Werken is belangrijk en het is daarom van groot belang dat wonen en werken niet gescheiden zijn. Het moet mogelijk zijn om ook in Hilversum werk te vinden en BVNL wil daarom de werkgelegenheid in Hilversum stimuleren. Mensen die niet werken moeten zo snel mogelijk aan de slag. Bijstand wordt alleen verstrekt als er sprake is van een tegenprestatie.

Het armoedebeleid heeft als doel dat mensen zo snel mogelijk van een uitkering naar een betaalde baan gaan. Het kan niet zo zijn dat mensen die van een uitkering naar een betaalde baan gaan netto minder overhouden. Deze armoedeval moet verdwijnen en daar waar de gemeente hier een rol kan spelen pakt zij die. De opvang van daklozen is daarvan een voorbeeld. De veiligheidsgevoelens van de burgers en de daklozen worden in evenwicht gebracht, door de daklozenopvang niet centraal in woonwijken – zoals naast een kinderspeelplaats – te plaatsen maar in een beheersbaar en veilig gebied. De laagdrempeliger toegankelijkheid en activiteiten van de opvang richten zich op terugkeer en participatie.

Goede zorg is belangrijk. Kwaliteit en betaalbaarheid moeten scherp in de gaten worden gehouden. Zowel de grote zorginstellingen als de kleine particuliere zorgorganisaties hebben een belangrijke functie. Met name in de coronacrisis hebben we gezien wat er gebeurt als de zorg wordt verwaarloosd.

Het is eerlijk als je meebetaalt aan je eigen zorg. Binnen de wettelijke mogelijkheden heft de gemeente een eigen bijdrage. Preventieve gezondheidszorg kan bijdragen aan een gezond leven. BVNL geeft daaraan een primaire aandacht. De gemeente zet zich in voor het verminderen van de wachtlijsten in de zorg, door proactief met de zorgverleners samen hieraan te werken en activiteiten te ontwikkelen. Het kan niet zo zijn dat je bijvoorbeeld met psychische zorg een jaar moet wachten als gevolg van bureaucratie en regelzucht.

Sport is goed voor de gezondheid en het heeft bovendien een sociale functie. Zowel volwassenen als kinderen moeten daarom voldoende mogelijkheden hebben om te kunnen sporten.

BVNL vindt dat sportverenigingen, scholen en buitenschoolse opvang moeten samenwerken om de schoolgaande jeugd zoveel mogelijk te laten bewegen. Scholen moeten ook verplicht meer uren beschikbaar maken voor beweging. Daarnaast moeten scholen betaalbaar gezond eten en drinken aanbieden en wordt het laten bezorgen en/of meebrengen van fastfood op scholen verboden. Sport- en spelvoorzieningen zijn onderdeel van het ruimtelijkeordeningsbeleid. BVNL vindt echter niet dat er bij buitengeplaatste sport- en spelvoorzieningen een bijdrage mag worden gevraagd. Wat de gemeente buiten plaatst moet voor iedereen toegankelijk zijn en blijven.

Sport wordt ontzien bij het bestrijden van corona. Een gezonde levensstijl is juist belangrijk om gezond te blijven en het is contraproductief om sportactiviteiten te verbieden in het belang van de gezondheid.

Kunst, cultuur en erfgoed

Hilversum herbergt musea, veelzijdige theaters, een bioscoop, een muziekpodium zoals de Vorstin, het mediapark en monumenten. Hilversum is rijk aan cultureel erfgoed. Het Hilversumse kunst en cultuuraanbod is uniek en heeft een positief effect op de leefomgeving en op het toerisme in Hilversum. Kunst en cultuur maken Hilversum aantrekkelijk.

Wij vinden het belangrijk om ons cultureel erfgoed te koesteren. Daarbij horen ook cultuur- historische evenementen zoals de Sinterklaas-intocht, Hilversum Alive en Hilversum On Air.

Door de bibliotheek te verplaatsen naar de Gooise Brink, met verbinding naar de Kerkbrink, ontwikkelen we de Kerkbrink tot het culturele hart van Hilversum. Dit verrijkt ook de mogelijkheden voor het Museum Hilversum, zoals met aantrekkelijke en wisselende exposities. Daarnaast wil BVNL het plein op de Kerkbrink gebruiken voor levendige activiteiten en evenementen. Denk daarbij aan muziek, openluchttheater of cabaret, zodat de aantrekkingskracht voor toeristen ook aanmerkelijk wordt vergroot en daardoor de horeca stimuleert.

De taakopvatting van bibliotheken is veranderd. Dat doet de vraag rijzen of de subsidie op het huidig niveau moet worden gehandhaafd dan wel kan worden gereduceerd. Bovendien heeft de nieuwe taakopvatting voornamelijk een sociaal karakter. De subsidie moet daarom (deels) worden verstrekt ten laste van het sociaal domein.

Cultuur is van ons allemaal! Het is geen voorrecht van een kleine groep mensen en een specifieke groep instellingen, die op dit moment door de overheid gesubsidieerd worden. Subsidieaanvragen worden hierop getoetst. Culturele organisaties laten bij hun subsidieaanvraag eerst zien hoe ze hun eigen inkomsten binnenhalen.

BVNL hecht voortdurend een groot belang aan een goed gesprek en interactie met de bewoners van Hilversum. Wij vinden het zonde dat het marktplein vijf van de zeven dagen in de week volledig uitgestorven is. Net zoals bij de Kerkbrink zien wij mogelijkheden om de levendigheid op het marktplein te vergroten waarmee ook de bestaande cultuur en horecagelegenheden worden gestimuleerd. Het marktplein is goed in staat om grotere groepen te ontvangen voor flex evenementen.

U heeft vast ook ideeën over wat we op het marktplein met elkaar kunnen doen. BVNL wil samen met u het marktplein weer tot leven brengen. Het leukste en meest realistische idee krijgt van BVNL een waardevolle verrassing.